Sahibkarın əmtəəsini və ya xidmətini fərqləndirən əlamətlər Sahibkarlar əmtəələrini və ya xidmətlərini digər sahibkarların əmtəələrindən və ya xidmətlərindən fərqləndirmək üçün hər hansı nişan (işarə, əlamət) yaradırlar.  Həmin nişanlara əmtəə nişanı və ya ticarət markası deyilir. Bu nişanlar sözlər, şəxsi adlar, hərflər, rəqəmlər, təsviri elementlər, əmtəələrin forması və ya onların qablaşdırılması, […]

Əmtəə nişanları–Nə? Necə? Harada?


  Dünya təcrübəsində rəqabət hüququ Avropada, ABŞ-da və digər inkişaf etmiş ölkələrdə rəqabət mühitini qoruyan rəqabət (antiinhisar) qanunvericiliyi və tətbiqi təcrübəsi kifayət qədər inkişaf etmişdir. Məsələn, Avropa İttifaqında rəqabət hüququnun müxtəlif institutlarını, o cümlədən, hökmran mövqedən sui-istifadə, kartel sövdələşmələri, birləşmə və qoşulma, dövlət yardımı və s. məsələləri əhatə edən yüzlərlə […]

Rəqabət sahəsində hüquqi islahatlar: reallıq və gözləntilər


İşgüzar nüfuzunun hüquqi müdafiəsi istənilən təşkilatın uğurunun vacib şərtlərindəndir Hər bir sahibkar, kommersiya və ya qeyri-kommersiya təşkilatı öz işgüzar nüfuzunu qorumağa çalışır. Çünki bu, onun cəmiyyətdə müsbət imic formalaşdırmasına, tərəfdaşların etibarını qazanmasına və ya gəlirlərinin artmasına xidmət edir. İşgüzar nüfuz təşkilatın əmtəə nişanı, patent kimi qeyri-maddi aktividir və onu qorumaq […]

İşgüzar nüfuza xələl gətirən hallar və onun müdafiəsi